Yeni Tck’da Olası Kast Ve Bilinçli Taksir

Yeni TCK’da gerek tanımlama biçimi, gerekse gerekçede verilen örnekler itibariyle, en çok karışıklığa yol açacak hususlardan birisi, “olası kast” ve “bilinçli taksir” kavramlarının düzenleniş biçimidir.

Yeni Tck’da İştirak

5237 sayılı TCK (YTCK), iştirak müessesesini, tamamıyla yeniden düzenlemiştir. Bu bağlamda, iştirak kategorilerini üç temel noktada toplamış, uzun süredir eksikliği duyulan “dolayısıyla faillik (dolaylı faillik)” müessesesini tanzim etmiş, bağlılık kurallarını düzenleyerek, sirayet meselesini köklü bir çözüme kavuşturmuştur.

Yeni Tck’da Çift Neticeli Sapma Ve Fikri İçtima

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (bundan sonra ETCK olarak söz edilecektir) 52. maddesi şu hükmü taşımaktadır; “ Bir kimse bir hata veya sair bir arıza yüzünden cürmü kast ettiği şahıstan başka bir şahsın zararına işlemiş olursa cürümden zarar gören kimsenin sıfatından neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbap faile tahmil olunmaz. Belki cürüm kast olunan şahsa karşı işlenmiş gibi telâkki olunarak, fail cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffefeden istifade eder”.

İş Gücü Kaybı Tazminatında İçtihat Aykırılığı

Yargıtayın 10. ve 21. Hukuk Daireleri, iş kazası sebebiyle oluşan sürekli iş gücü kaybına dayalı tazminat davalarında, pasif dönem için tazminat hesabı yapılıp yapılmaması hususunda iki farklı yönde içtihat oluşturmuştur.

Destek Tazminatinda İçtihat Değişikliği

Yargıtay 4 HD, 24.01.2005 tarih ve 2004/9783E-2005/207K sayılı kararında, “destekten yoksun kalma” tazminatında miras gelirlerinin denkleştirilmesine ilişkin yerleşik içtihadın tersine hüküm kurmuştur.